AVG-Privacyverklaring

Algemeen

In deze privacyverklaring informeert de Stichting MK 63 (hierna te noemen “de Stichting”)  u over de wijze waarop de Stichting persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden de Stichting persoonsgegevens verwerkt, wat uw rechten zijn (als de Stichting persoonsgegevens van u verwerkt) en andere informatie die te maken heeft met hoe de Stichting omgaat met persoonsgegevens. Het gaat hierbij om persoonsgegevens van alle relaties van de Stichting, verkregen via verschillende aanmeldprocessen als vrijwilliger, vriend, sponsor, of zakelijke relatie en vanuit bezoek aan en gebruik van de website van de Stichting.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een natuurlijke persoon zeggen. Bijvoorbeeld naam, e-mailadres, geboortedatum, foto’s e.d. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar een natuurlijke persoon herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens.

De Stichting MK 63

De Stichting hecht zeer aan het op een juiste en zorgvuldige wijze van verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van vrijwilligers, vrienden, donateurs en overige relaties. De Stichting verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Stichting is verantwoordelijke in de zin van de AVG.

Wilt u hierover contact opnemen met de Stichting, gebruik dan de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring of de contactinformatie op de contact-pagina van de website.

Leeswijzer privacyverklaring

Deze privacyverklaring is opgedeeld in verschillende onderdelen. De hoofdlijnen zijn als eerste beschreven. Meer details zijn steeds te lezen door op “Lees meer… “ te klikken.

De Stichting verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld vrijwilligers, vrienden, sponsoren, boekers van een tocht en andere geïnteresseerden. De Stichting verzamelt alleen persoonsgegevens uit uw eigen aanmelding/registratie.

De categorieën persoonsgegevens die de Stichting verwerkt zijn:

  • Persoonlijke gegevens, zoals (bedrijfs)naam, geslacht, (zakelijk) adres, e-mailadres, telefoonnummer
  • Financiële gegevens, zoals IBAN, betaalgegevens
  • Vrijwilligersgegevens

De Stichting verzamelt en verwerkt alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld.

Lees meer over welke persoonsgegevens de Stichting verzamelt en wat er mee gedaan wordt

Hoe lang bewaart de Stichting uw persoonsgegevens?

De Stichting bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Voor onze financiële administratie moeten wij ons houden aan de hiervoor opgestelde wettelijke normen. De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Zo moeten bepaalde persoonsgegevens (zoals naam en adres van leden, vrienden, donateurs en andere giftgevers) die voor wettelijke doeleinden worden verwerkt, verplicht tien jaar worden bewaard. Nadat uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze verwijderd.

Hoe gaat de Stichting om met beveiliging, vertrouwelijkheid en externe partijen?

Wij zijn ons ervan bewust dat persoonsgegevens aan ons zijn toevertrouwd en dat wij daar vertrouwelijk mee om dienen te gaan. Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor gebruik binnen de Stichting, of voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

De Stichting heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Lees meer over hoe de Stichting omgaat met beveiliging, vertrouwelijkheid en externe partijen

Wat zijn uw rechten?

De AVG geeft mensen meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. Volgens de AVG heeft u verschillende rechten als het gaat om uw persoonsgegevens die de Stichting verwerkt: het recht van informatie (daar dient deze privacyverklaring voor), het recht van inzage, het recht van correctie, het recht van verwijdering en het recht om toestemming in te trekken.

Lees meer over wat uw rechten zijn

Websitebezoekgegevens en cookies

In het interne beheersysteem van de website van de Stichting worden algemene websitebezoekgegevens of cookies opgeslagen (waaronder het tijdstip van bezoek en het IP-adres van uw computer).

Lees meer over gegevens websitebezoek en cookies

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht in verband met privacy?

Voor vragen of klachten over deze privacyverklaring of de verwerking van persoonsgegevens door de Stichting kunt u per e-mail contact met ons opnemen :  info@bottermk63hoorn.nl  of via telefoon : 06 - 28 68 08 81 of per post via ons secretariaat. (zie contact)
Graag helpen wij u verder. Voor het melden van (het vermoeden van) een beveiligings- of datalek wordt gebruik gemaakt van de procedure die door de BBZ is opgesteld: Protocol Datalekken.

Wijzigingen privacybeleid

De Stichting streeft naar een zo actueel mogelijk privacybeleid en behoudt zich daarom het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. De meest recente versie van de privacyverklaring zal altijd op deze website worden gepubliceerd. Zie versie-datum onder aan deze pagina.

Privacyverklaring Stichting MK 63

Toepasselijkheid
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van de Stichting en door contactaanvragen of op een andere manier verstrekte persoonlijke informatie.

De Stichting verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens.

Verwerking Persoonsgegevens
De Stichting behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. De Stichting verzamelt persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website, het aanmelden als vrijwilliger, boeken van tochten, aanmelden als vriend/sponsor. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie en planning van onderhoud, opleidingen en tochten. De gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van de dienstverlening en activiteiten van de Stichting. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor afmelden door een  e-mailbericht te sturen naar info@bottermk63hoorn.nl of eventueel via het websiteformulier "opmerkingen" onderaan elke pagina.

Klikgedrag en bezoekgegevens
Wij maken gebruik van Google analytics en houden algemene bezoekgegevens bij.

Gebruik van cookies
Wij maken gebruik van cookies

Social Media
Op deze site zijn knoppen opgenomen om te kunnen springen naar onze Facebook, Twitter en Youtube pagina’s of om pagina informatie via die kalen te kunnen delen.

Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Postadres Stichting MK 63
Paardenweide 233
1689 MN, Hoorn
T: 0229-216 507
E: secretariaat@bottermk63hoorn.nl

(versie: mei 2018)

Translate »